Kompānijas Politika

UNITED OILS politika ir uzņēmuma konstitūcija, saskaņā ar kuru tiek nosprausti pārējie mikro-un makro-mērķi.

Mūsu Vīzija – veiksmīgi attīstīt biznesu, atbilstoši visām mūsdienu prasībām piedāvātās produkcijas kvalitātes, vides aizsardzības, iekšējās darba organizācijas un kvalitatīvas klientu apkalpošanas jomā.

Mūsu misija:

  • Attīstīt Latvijas rūpniecību un kļūt par lielāko tehnisko eļļu eksportētāju Latvijā, palielinot eksporta apjomu līdz 75 % no kopējā apgrozījuma.
  • Piedāvāt augstas kvalitātes produktus, atbilstošus pēdējām autoražotāju prasībām.

Visa UNITED OILS politika ir balstīta uz trīs pamatprincipiem:

  1. Klienta vēlmju apmierināšana;
  2. Rūpes par darbiniekiem un cieņa pret tiem;
  3. Uzņēmuma attīstība.


1.Klients un viņa vēlmju apmierināšana ir uzņēmuma darbības pamatmotivācija. Mūsu darbība ir balstīta uz vienotu koordinētu politiku attiecībā pret klientu. Viss uzņēmuma mārketings ir vērsts uz ražošanas procesa un saimnieciskās darbības savstarpēju mijiedarbību un integrāciju ar klienta vajadzībām. 

Mēs ievērojam mūsu klientu vēlmes
, tāpēc sekojam pieprasījuma izmaiņām tirgū, piedāvājam aktuālo produkciju, ievērojam visas iespējamas klienta vajadzības, pastāvīgi pilnveidojam produkciju un mārketinga instrumentus;

Mēs cienām mūsu klientus, tāpēc rūpējamies par mūsu darbinieku un klientu komunikācijas kvalitāti, veicam konstruktīvu dialogu ar klientu, precizējam viņa vēlmes un vajadzības, ņemam vērā pretenzijas un ierosinājumus, nodrošinām operatīvas un profesionālas konsultācijas;

Mēs rūpējamies par mūsu klientiem, tāpēc rūpīgi sekojam mūsu produkcijas atbilstībai viņu vēlmēm un likumdošanas prasībām, izstrādājam efektīvu loģistiku, veidojam plašu un viegli pieejamu uzņēmuma tīklu;

Mēs garantējam mūsu produkcijas kvalitāti, tāpēc mēs pastāvīgi analizējam un uzlabojam savu produkciju, atbalstam novatorismu un uzlabojumus piedāvātās produkcijas un pakalpojumu jomā, kā arī radām jaunus produktus.

2.Katrs darbinieks ir uzņēmuma daļa, no kura ir atkarīga uzņēmuma stabilitāte un labklājība.

Mēs cienām katra darbinieka unikalitāti, tāpēc atzīstam, ka var pastāvēt dažādi viedokļi, esam  elastīgi un vienmēr gatavi konstruktīvam dialogam, atbalstām atklātu un brīvu komunikāciju.

Mēs novērtējam novatorismu, radošu pieeju, apsveicam drosmi apstrīdēt stereotipus un apgūt jaunus apvāršņus;

Mēs cienām savus darbiniekus un novērtējam viņu darbu, tāpēc uzstādām konkrētus, saprotamus, sasniedzamus uzdevumus un mērķus, cienām, pamanām un novērtējam viņu ieguldījumu kopējo mērķu sasniegšanā;

Mēs uzticamies saviem darbiniekiem, tāpēc dodam viņiem pilnu rīcības brīvību savas kompetences ietvaros, pilnībā paļaujoties uz katra  darbinieka atbildības sajūtu un apzinīgumu;

Mēs augsti vērtējam profesionalitāti, tāpēc rūpējamies par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, stimulējam tos meklēt visefektīvākos risinājumus un dalīties savā pieredzē ar kolēģiem, vienkāršot un optimizēt savu darbu;

Mēs rūpējamies par saviem darbiniekiem, tāpēc nodrošinām viņiem komfortablus darba apstākļus, veselīgu mikroklimatu kolektīvā, atzīstam darbinieka tiesības uz atpūtu un atbilstošas samaksas saņemšanu par virsstundu darbu, nodrošinām sociālās garantijas un rūpējamies par darbinieku motivāciju;

Mēs augsti vērtējam disciplīnu, tāpēc savlaicīgi informējam darbiniekus par uzņēmuma vērtībām, par iekšējās kārtības noteikumiem un organizācijas kultūru, mēs cienām darbinieka individuālo izvēli – būt ar mums vienotā komandā vai atrast sev labāk piemērotu vietu.

3.Uzņēmuma attīstība ir pamatnosacījums tā veiksmīgai  un ilgstošai darbībai.

Mēs rūpējamies par uzņēmuma tēlu
, tāpēc nodrošinām kvalitatīvu apkalpošanu, savlaicīgu un kvalitatīvu informācijas sniegšanu klientam, stingri ievērojam kvalitātes sistēmas prasības, nodrošinot visu procesu skaidrību un  izsekojamību, lielu uzmanību pievēršam mārketingam ar nolūku veidot pozitīvu uzņēmuma kā eļļu un smērvielu piegādes līdera Latvijā tēlu, palīdzam tiem, kam ir grūti rūpēties par sevi pašiem.

Mūsu mērķis ir mazināt komerciālo risku un palielināt stabilitāti, tāpēc mēs veidojam nosakām kritērijus, kurus uzstādām mūsu piegādātājiem un partneriem, meklējam jaunus kontaktus, paaugstinām preču rentabilitāti un esošo līdzekļu likviditāti;

Mēs veidojam saliedētu profesionāļu komandu, tāpēc mēs pieaicinām visus darbiniekus pie uzdevumu izstrādes un risināšanas, atbalstām patstāvīgumu, atbildīgumu, ieinteresētību, tiekšanos uz sevis pilnveidošanu, profesionalitāti, attīstām un iedvesmojam darbiniekus.

Mēs palielinām pārdošanas apjomus, tāpēc strādājam pie pieprasījuma un piedāvājuma analizēšanas, attīstām un paplašinām ražošanu, piesaistām jaunus klientus un stimulējam tos klientus, kuri jau sen ar mums sadarbojas.

Mēs apgūstam jaunus virzienus, tāpēc paplašinām savu darbību, ar prieku pieņemam jaunas idejas, attīstām perspektīvas tehnoloģijas, realizējam nepieciešamās pārmaiņas.

Mēs veidojām pasauli, kurā gan mēs, gan mūsu klienti jutīsies komfortabli!