Darbinieku pārstāvniecība

SIA “UNITED OILS” darbinieki ir viena no mūsu būtiskajām ietekmes pusēm. Darbinieki ir mūsu lielākā vērtība. Ikdienu katrs darbinieks, veicot savus darba pienākumus, klucīti pa klucītim veido uzņēmuma stabilitāti un sekmē tā attīstību. Mēs cienām savus darbiniekus un uzskatām, ka tikai ar darbu apmierināts darbinieks var būt lojāls pret uzņēmumu.

Mūsu mērķis – izveidot tādu darba vidi un nodrošināt tādus darba apstākļus, kuros katrs darbinieks justos drošs, novērtēts, informēts un apmierināts.

  • Mēs atbalstām etnisko dažādību un cienām katra darbinieka tiesības uz savas kultūras un reliģijas saglabāšanu;
  • Mēs nodrošinām vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darbiniekiem, neatkarīgi no tautības, dzimuma, ieņēmamā amata;
  • Mēs nodrošinām individuālu pieeju katram darbiniekam, uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu ietvaros;
  • Mēs nodrošinām visu normatīvo prasību stingru izpildi, attiecībā uz kompānijas darbiniekiem;
  • Mēs nodrošinām katram darbiniekam viņa kvalifikācijai un ieņemamam amatam nepieciešamo apmācību un profesionālu pilnveidošanu, saskaņā ar ikgadējo personāla attīstības pārrunu rezultātiem un katra darbienieka individuāliem attīstības mērķiem;
  • Katram darbiniekam ir nodrošināta iespēja vērsties pie darbinieku pilnvarota pārstāvja savu interešu aizsardzībai, piedāvājumu izteikšanai un konsultāciju saņemšanai darba attiecību jautājumos;
  • Katram darbiniekam ir tiesības vērsties pie darbinieku pilnvarota pārstavja katra mēneša pēdējā darba dienā, lai saņemtu juridiskās konsultācijas savu personīgo jautājumu risināšanai;
  • Reizi gadā ar katru darbinieku tiek organizētas individuālās pārrunas, kuru laikā darbiniekam tiek izvirzīti individuālās attīstības mērķi, un pašam darbiniekam ir iespēja novērtēt savu un uzņēmuma darbību pēc divpusējas metodes un sniegt atgriezenisko saikni.

SIA "UNITED OILS"

Darbinieku pārstāvniecības persona

Karina Dolbe

Tālr.: 676 09 884

e-pasts: commerce@oils.lv